Rame

DENOMINAZIONE IT EU D GB USA FRA
commerciale UNI EN 1982 DIN BS ASTM AFNOR
Cu OF (Oxygen Free) CuOF CW 008A OF-CU 2, 0040 Cu OF C 103 OF C 10 200 Cu c1
Rame ad alta purezza (99,99%), esente da ossigeno.
UNI EN 13602
Cu HCP (High Conductivity) CuHCP CW 021A SE-CU 2, 0070 OFXLR C 10 300
Rame ad alta conduttività elettrica, esente da ossigeno con basso contenuto di fosforo.
Cu ETP (Electrolytic Tough Pitch) Cu ETP CW 004A E-CU 58 2, 0065 CuETP C 101 ETP C 11 000 Cu a1
Rame a passo duro ad conduttività elettrica, presenza di ossigeno e dall’assenza di fosforo.
UNI EN 13602
Cu DHP (Deoxidized High residual Phosphorus) Cu DHP CW 024A SF-CU 2, 0090 CuDHP C 106 DHP C 12 200 Cu b1
Rame totalmente privo di ossigeno, con alto tenore di fosforo (0,015 – 0,04%).
UNI EN 12166
Cu Te (P) (Tellurium Bearing Copper) Cu-Te-P CW 118C Cu-Te-P 2,1546 Cu Te C 109 PTE C 14 500 Cu Te (1336)
Rame Tellurio.
Cu P (Free-Machining Copper) CW 113C C 18 700
Rame ad alta lavorabilità.